Fag- og velferdsbibliotek for underoffiserer og soldater i Trondheim garnison. Biblioteket var et utlånsbibliotek plassert i Distriktskommandoens stab. Overført til Rustkammeret og derfra til FM /Dora. Inneholder fagområder som historie, geografi, reiser, relgiøse skrifter, naturvitenskap, skjønnlitteratur, osv.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker og tidskrifter.
Omfang: ca. 1500 bind.
Ordning: Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog (1884).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Biblioteket er bygget opp av flere samlinger. Utgangspunktet var Marinens bibliotek fra Fredriksvern i Stavern som ble opprettet i 1820 og flyttet til Horten i 1851. I bibliotekets reglement sto det at retningslinjer for innkjøp av litteratur var sjømannskap, sjøartilleri og skipsbyggerkunst med tilhørende hjelpevitenskaper. Videre skulle det anskaffes historiske og geografiske verk og reisebeskrivelser av interesse for sjømenn.

I tillegg til bøker som har blitt kjøpt inn av museet eller gitt museet som gaver, består biblioteket også av bøker fra Admiralstabens bibliotek, Søkadetkorpsets fond, Norges Søetats Bibliotek, Sjøforsvarets navigasjonssenter, Hortens Sømilitaire Ret, Forsvarets distriksingeniør i Horten osv. Disse samlingen har tidligere hatt egne klassifikasjonssystemer, men er blitt omklassifisert til MMUs system.

Tidsperiode: 1820- løpende.
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: 20 000 bind.
Ordning: Bøkene er klassifisert etter Dewey.
Katalog: Bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Dette biblioteket ble opprettet fra 1842-1850, men de mange bøkene fra eldre tider tyder på at det sannsynlig bygger på en eldre, mer uoffisiell boksamling, muligens så langt tilbake som Stattholdertiden.

Dette er et militærfaglig bibliotek og inneholder bøker om bl.a. militær organisasjon og administrasjon, militærrett, strategi, taktikk, krigshistorie, topografi og landmåling, samt mye generell historie, lokalhistorie, reisebekrivelser og guider.

Tidsperiode: 1842-1940
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 40 000 bind.
Ordning: Eget system av bokstaver og tall. En del av samlingen, ca. 1500 bind er uordnet.
Katalog: Trykt katalog, 1908 . Digitalt innholdsregister Tilleggskataloger: 1894, 1911, 1915, 1922, 1932
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo