Krigsskoleutdannete offiserers forenings bibliotek. Sto opprinnelig i foreningens lokaler. Militærforeningens bibliotek ble deponert ved Rustkammeret i 1970 og overført til FM/Dora i 2008. «Akademisk» bibliotek som først og fremst inneholder  krigshistorie, ingeniørvitenskap, krigsvitenskap, reglementer, instrukser og lover (både land- og sjømilitære).

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 3000 bind.
Ordning: Etter løpenummer.
Katalog: Originalkatalog fra 1902. Maskinskrevet liste (1974).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Reglementer, instrukser, tekniske håndbøker og delkataloger for Marinen og Sjøforsvaret.

Tidsperiode: 1824- løpende.
Omfang: Ca. 7000.
Type: Reglementer, instrukser og håndbøker.
Ordning: Følger Forsvarets eget klassifikasjonsystem for reglementer.
Katalog: Bibliotekkatalogen
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Rundt 1989/90 startet FMU et en systematisk oppbygging av et mest mulig komplett reglementsarkiv med relevans for det norske forsvaret gjennom tidene. Alle avdelingene i Forsvaret ble oppfordret til å levere eldre reglementer til museet. Det ble også sendt skriv til alle sentrale enheter om at FMU ønsker 3 eks. av alle nypubliserte reglementer.

Samlingen inneholder i dag norske reglementer, feltutrustningsplaner (FUP), manuskripter (MS), tekniske håndbøker (TH), delkataloger for våpen og kjøretøy, soldathåndbøker og krigsoppsettingsplaner (KOP). Reglemetsarkivet inneholder også en større seksjon amerikanske, britiske, svenske og tyske reglementer. Amerikanske reglementer er spesielt godt representert ettersom det norske forsvaret baserte seg mye på amerikansk utstyr etter den 2. verdenskrig. En del av de norske reglementene på 1950-tallet var da også rene oversettelser av amerikanske reglementer. Arkivet inneholder også eldre reglementer fra 1700-tallet og fremover. Delkataloger o.l. for fly og skip, finnes henholdsvis på Kjeller og ved Marinemuseet.

Tidsperiode: Samlingen er løpende. Eldste originalreglement i samlingen er fra 1740.
Type: Hefter, bøker, ringpermer og brosjyrer.
Omfang: Ca 20 000 enheter.
Ordning: Reglementene er ordnet etter Forsvarets eget system for denne type dokumenter.
Katalog: Registrert i forskjellige oversikter, også i katalogen for Genralstabens bibliotek fra 1908. Vi jobber med å få en samlet oversikt over alle reglementene i en liste. Senere vil oversikten bli lagt inn i bibliotekets katalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Dette biblioteket ble opprettet fra 1842-1850, men de mange bøkene fra eldre tider tyder på at det sannsynlig bygger på en eldre, mer uoffisiell boksamling, muligens så langt tilbake som Stattholdertiden.

Dette er et militærfaglig bibliotek og inneholder bøker om bl.a. militær organisasjon og administrasjon, militærrett, strategi, taktikk, krigshistorie, topografi og landmåling, samt mye generell historie, lokalhistorie, reisebekrivelser og guider.

Tidsperiode: 1842-1940
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 40 000 bind.
Ordning: Eget system av bokstaver og tall. En del av samlingen, ca. 1500 bind er uordnet.
Katalog: Trykt katalog, 1908 . Digitalt innholdsregister Tilleggskataloger: 1894, 1911, 1915, 1922, 1932
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Reglementsamlingen er bygget opp ved Rustkammeret.  Store deler av samlingen stammer fra Arsenalet i Trondheim og består først og fremst av hærreglementer. Samlingen er spesielt bra når det gjelder kjørtøy og ammunisjon.

Innsamlet: Eldste reglement fra 1700-tallet. Løpende.
Type: Reglementer, instrukser, tekniske håndbøker.
Omfang: 38 hyllemeter.
Ordning: Følger Forsvarets system.
Katalog: Søk i katalogen
Plassering: Forsvarsmuseets magasin, DORA Trondheim