Krigsskoleutdannete offiserers forenings bibliotek. Sto opprinnelig i foreningens lokaler. Militærforeningens bibliotek ble deponert ved Rustkammeret i 1970 og overført til FM/Dora i 2008. «Akademisk» bibliotek som først og fremst inneholder  krigshistorie, ingeniørvitenskap, krigsvitenskap, reglementer, instrukser og lover (både land- og sjømilitære).

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 3000 bind.
Ordning: Etter løpenummer.
Katalog: Originalkatalog fra 1902. Maskinskrevet liste (1974).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Årbøker fra museer, historielag, selskaper og foreninger. Vesentlig norske, men også enkelte danske og svenske.

Tidsperiode: Ca. 1850-løpende
Type: Bøker.
Omfang: 15 hyllemeter.
Ordning: Alfabetisk.
Katalog: Bare relevante artikler er registrert i bibliotekkatalogen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Biblioteket ble etablert da Forsvarsmuseet ble opprettet i 1976 og besto av militær faglitteratur, reglementer og dokumenter. Biblioteket hadde tidligere vært knyttet til Hærmuseet som hadde sitt utspring i Artillerietes modellkammer (opprettet 1860) og Intendanturmuseet (oppretttet 1928). Begge museene hadde egne bibliotek som ble slått sammen til Hærmuseets bibliotek i 1945. Frem til 1992 holdt biblioteket til i FMUs øst-fløy da det ble flyttet over til den gamle «Riddersalen» i museets vest-fløy, med klimatisert magasin og en publikumsavdeling. Det ble samlokalisert med Forsvarets historiske biblioteker som frem til dette hadde stått oppbevart ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i Krigsskolens gamle lokaler i Tollbugt. 10.

I tillegg til fagbibliotekene ved de eldre museene er samlingen bygd opp av overføringer fra andre avdelinger og biblioteker i Forsvaret, gaver fra privatpersoner, men først og fremst ved innkjøp av ny litteratur. Reglementene er skilt ut som en egen samling.

Tidsperiode: 1945- løpende
Type: Bøker, småskrifter.
Omfang: Ca. 15.000. 10.000 på åpne hyller i publikumsavdelingen og 5000 på magasin.
Ordning: I utgangspunktet var det brukt UDK som klassifikasjonssystem (felles skjema for hele museet), deretter ble Dewey tatt i bruk. I dag er biblioteket klassifiert etter en blanding av begge systemene.
Katalog: Alle bøkene er registrert i den elektroniske bibliotekkatalogen.
Bøkene er også meldt Norsk samkatalog for bøker .
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Forsvars- og militærhistorisk klipparkiv, klipp, brosjyrer og lignende vedrørende museene innen FMs organisasjon. Eksempler på identitetspapirer, rasjonaliseringskort osv. Alfabetisk arkiv med artikler, nekrologer osv. over en del sentrale personer i det norske forsvaret.

Tidsperiode: 1978-
Type: Arkiv. Hengemapper i arkivskap.
Omfang: 2 arkivskap med skuffer.
Ordning: Følger samme klassifikasjon som biblioteket forøverig.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Biblioteket ble opprettet i 1825 av bokgaver fra medlemmene. Størsteparten av samlingen er samlet inn mellom 1825 og begynnelsen av 1840-tallet, men består også av betydelig eldre litteratur. Den relativt beskjedne tilveksten etter 1840-årene skyldes sannsynligvis opprettelsen av Generalstabens bibliotek. Samlingen inneholder først og fremst militærfaglig littertur med hovedvekt på militærteori, strategi, taktikk, ingeniørvitenskap, artilleri, matematikk og bøker om våpenmateriell. Samlingen tilhører OMS, men er deponert ved FMU.

Tidsperiode: 1825-1940
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca 1250 bind.
Ordning: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter eget klassifikasjonssystem. Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykte kataloger 1963, 1999.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Klipparkiv over norsk militær- og forsvarshistorie fra Leidangen til ca. 1990. Arkivet er samlet av kapteinløytnant Eiulv Styr Akselson (1915-2004) og gitt til museet. Det består av klipp fra aviser, blader og tidsskrifter, trykk og brosjyrer og inneholder bla. mapper som er alfabetisk ordnet etter de enkelte norske marinefartøyers navn med informasjon om fartøyene. Det samme gjelder også norske festninger og militære øvelser.

Tidsperiode: ca. 1935-1990
Type: Arkiv.
Omfang: 15 arkivskap med hengemapper i skuffer.
Ordning: Tillempet Dewey.
Katalog: Kortkatalog med stikkordsregister og henvisning til klassifikasjonsnummer.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo

Samlingen består både av tidsskrifter som tilhører de historiske samlingene  og Hærmuseets/Forsvarsmuseets egne tidsskrifter som biblioteket har abonnert på eller fått i gave. For historikken til de historiske samlingene, se de enkelte samlinger. Tidsskriftsamlingen spenner tematisk over et vidt felt, selv om hovedvekten ligger på militærhistorie. De forskjellige bibliotekene i Forsvaret har fordelt ansvaret for å magasinere tidsskrifter. FMU har ansvaret for norske militære tidsskrifter. Noen tidsskrifter er vi alene om å ha i Norden.

Tidsperiode: Slutten av 1700-tallet og fram til i dag.
Type: Hovedsakelig årganger innbundet som bøker, men også mange løse hefter på nyere tidsskrifter.
Omfang: Forsvarsmuseet har en tidsskriftsamling som opptar ca. 30 % av plassen i det klimatiserte magasinet. For tiden har biblioteket vel 80 løpende tidsskrifter.
Ordning: Alfabetisk på tittel. Delt i to seksjoner på magasinet. Del 1: Alle norske og de utenlandske tidsskriftene museet har abonnert på. Del 2: Alle utenlandske, avsluttede tidsskrifter fra de historiske samlingene.
Katalog: Løpende tidsskrifter er registrert i biliotekets katalog, i Samper ( Samkatalog for norske periodika ) og i NOSP (Nordisk samkatalog for periodika). Nye tidsskriftsartikler registreres løpende i bibliotekets katalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet i Oslo