Fag- og velferdsbibliotek for underoffiserer og soldater i Trondheim garnison. Biblioteket var et utlånsbibliotek plassert i Distriktskommandoens stab. Overført til Rustkammeret og derfra til FM /Dora. Inneholder fagområder som historie, geografi, reiser, relgiøse skrifter, naturvitenskap, skjønnlitteratur, osv.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker og tidskrifter.
Omfang: ca. 1500 bind.
Ordning: Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog (1884).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Krigsskoleutdannete offiserers forenings bibliotek. Sto opprinnelig i foreningens lokaler. Militærforeningens bibliotek ble deponert ved Rustkammeret i 1970 og overført til FM/Dora i 2008. «Akademisk» bibliotek som først og fremst inneholder  krigshistorie, ingeniørvitenskap, krigsvitenskap, reglementer, instrukser og lover (både land- og sjømilitære).

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 3000 bind.
Ordning: Etter løpenummer.
Katalog: Originalkatalog fra 1902. Maskinskrevet liste (1974).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Samlingen består av fag- og velferdsbibliotekene etter 2. brigades underoffisersskole, 2. brigades undervisningsanstalter og 2. brigades depot. Formålet med biblioteket var å gi underoffiserene og soldatene ved 2. Akershusiske brigade allmennutdannelse.  Samlingen er et eksempel på den type biblioteker som var vanlige ved militære skoler på lavere nivå.

Tidsperiode: 1836-ca 1912
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Ca. 1200 bind.
Ordning
: Biblioteket er i dag uordnet, men har opprinnelig vært ordnet etter et system med kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykket katalog for den delen av samlingen som har tilhørt 2. brigades underoffisersskole (1901).
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo