Fag- og velferdsbibliotek for underoffiserer og soldater i Trondheim garnison. Biblioteket var et utlånsbibliotek plassert i Distriktskommandoens stab. Overført til Rustkammeret og derfra til FM /Dora. Inneholder fagområder som historie, geografi, reiser, relgiøse skrifter, naturvitenskap, skjønnlitteratur, osv.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker og tidskrifter.
Omfang: ca. 1500 bind.
Ordning: Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog (1884).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Marinehistorisk dokument- og klipparkiv som er bygget opp fra MMUs etablering og består av materiale innlevert fra sjømilitære avdelinger, privatpersoner osv. Inneholder brosjyrer, skriv, dokumenter, instrukser, tegninger, aviser, artikler og lignende vdr. orlogsstasjoner, Marinens flystasjoner, fly, de enklte fartøyer, skipstyper, enkelte bemanningsruller og mannskapslister osv. Eldste dokument er fra Ca. 1760. Arkiver er i prinsipp løpende. MMU søker å ajourholde arkivet.

Tidsperiode: Ca. 1851- løpende.
Type: Dokumenter.
Omfang: 6 arkivsakp med 4 skuffer i hvert.
Ordning: Hengemapper. Arkivet følger tillempet Dewey.
Katalog: Ingen.
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Stor samling av eldre tidsskrifter og årbøker innen emneområdene marine, landforsvar, samfunnsfag, historie, kulturhistorie, teknikk, reiser, kunst, håndverk og språk. Tidsskriftene er på nordisk, engelsk, amerikansk, tysk og fransk. MMU har påbegynt registrering av artikler i NORART, primært fra Norsk tidsskrift fpr Sjøvesen, og da de som ikke allerede er registrert fra Norsk sjøfartsmuseum.

Tidsperiode: 1920- løpende.
Type: Tidsskrifter og årbøker.
Omfang: 320 hyllemetere.
Ordning: Oppstilt separat etter Dewey.
Katalog: Bibliotekkatalogen
Lokalisering: Marinemuseet Horten

Biblioteket ble etablert da Forsvarsmuseet ble opprettet i 1976 og besto av militær faglitteratur, reglementer og dokumenter. Biblioteket hadde tidligere vært knyttet til Hærmuseet som hadde sitt utspring i Artillerietes modellkammer (opprettet 1860) og Intendanturmuseet (oppretttet 1928). Begge museene hadde egne bibliotek som ble slått sammen til Hærmuseets bibliotek i 1945. Frem til 1992 holdt biblioteket til i FMUs øst-fløy da det ble flyttet over til den gamle «Riddersalen» i museets vest-fløy, med klimatisert magasin og en publikumsavdeling. Det ble samlokalisert med Forsvarets historiske biblioteker som frem til dette hadde stått oppbevart ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i Krigsskolens gamle lokaler i Tollbugt. 10.

I tillegg til fagbibliotekene ved de eldre museene er samlingen bygd opp av overføringer fra andre avdelinger og biblioteker i Forsvaret, gaver fra privatpersoner, men først og fremst ved innkjøp av ny litteratur. Reglementene er skilt ut som en egen samling.

Tidsperiode: 1945- løpende
Type: Bøker, småskrifter.
Omfang: Ca. 15.000. 10.000 på åpne hyller i publikumsavdelingen og 5000 på magasin.
Ordning: I utgangspunktet var det brukt UDK som klassifikasjonssystem (felles skjema for hele museet), deretter ble Dewey tatt i bruk. I dag er biblioteket klassifiert etter en blanding av begge systemene.
Katalog: Alle bøkene er registrert i den elektroniske bibliotekkatalogen.
Bøkene er også meldt Norsk samkatalog for bøker .
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Dette biblioteket ble opprettet fra 1842-1850, men de mange bøkene fra eldre tider tyder på at det sannsynlig bygger på en eldre, mer uoffisiell boksamling, muligens så langt tilbake som Stattholdertiden.

Dette er et militærfaglig bibliotek og inneholder bøker om bl.a. militær organisasjon og administrasjon, militærrett, strategi, taktikk, krigshistorie, topografi og landmåling, samt mye generell historie, lokalhistorie, reisebekrivelser og guider.

Tidsperiode: 1842-1940
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 40 000 bind.
Ordning: Eget system av bokstaver og tall. En del av samlingen, ca. 1500 bind er uordnet.
Katalog: Trykt katalog, 1908 . Digitalt innholdsregister Tilleggskataloger: 1894, 1911, 1915, 1922, 1932
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo