oktober 2009


Fag- og velferdsbibliotek for underoffiserer og soldater i Trondheim garnison. Biblioteket var et utlånsbibliotek plassert i Distriktskommandoens stab. Overført til Rustkammeret og derfra til FM /Dora. Inneholder fagområder som historie, geografi, reiser, relgiøse skrifter, naturvitenskap, skjønnlitteratur, osv.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker og tidskrifter.
Omfang: ca. 1500 bind.
Ordning: Kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog (1884).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Minekart, mineplaner og skisser (landminer) fra Trøndelag og Møre og Romsdal som viser hvor tyske miner ble lagt under 2. verdenskrig. Inneholder også oversikter over «løftete» (fjernede) miner. Arkivet sto opprinnelig i Ingeniørbataljonens kjeller før det ble overført til Rustkammeret i henhold til avtale med Tøymesteren.

Innsamlet: 1940 – 1945
Type: Tegninger og skisser.
Omfang: 2 arkivskap
Ordning: Sortert etter kartblad.
Katalog: Innholdsregister
Lokalisering: Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Arkivet inneholder bakgrunnsmateriale for Johan Helge Bergs bok «I Trønderbataljonens fotefar : Gratangen 1940» (1990). IR12s historie, Befalsskolen (BSIT), instrukser og lignende.


Type:
Arkiv.
Omfang: 8 arkivbokser innkl. BSIT (376, 404 a-e, 405, 406).
Ordning: Ingen.
Katalog: Ingen.
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Fotografier, album og negativer fra Hysnes fort.

Produsert: Før og etter 2. verdenskrig.
Type: Foto.
Omfang: 2 arkivskuffer.
Ordning: Ingen
Katalog: Ingen
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Geografiske kart over Trøndelag, Møre og Romsdal produsert av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Samlingen inneholder også en del britiske kart over samme område.

Produsert: 1940 – 1945.
Type: Kart.
Omfang: ca. 30 arkivbokser.
Ordning: Ingen
Katalog:
Liste over tyske og britiske kart
Lokalisering:
Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Krigsskoleutdannete offiserers forenings bibliotek. Sto opprinnelig i foreningens lokaler. Militærforeningens bibliotek ble deponert ved Rustkammeret i 1970 og overført til FM/Dora i 2008. «Akademisk» bibliotek som først og fremst inneholder  krigshistorie, ingeniørvitenskap, krigsvitenskap, reglementer, instrukser og lover (både land- og sjømilitære).

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Bøker, tidsskrifter, reglementer.
Omfang: ca. 3000 bind.
Ordning: Etter løpenummer.
Katalog: Originalkatalog fra 1902. Maskinskrevet liste (1974).
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Historisk arkiv etter militære avdelinger og leire innen DKTs område. Både originaldokumenter og kopier. Enkelte av arkivene er komplette, mens andre befinner seg delvis i Statsarkivet i Trondheim. Inneholder dokumenter vedrørende militære eiendommer, tyske leire og befestninger, skoler, personell, krigsoppsetningsplaner, osv. Eksempler på arkiver: Distriktsingeniøren i Trøndelag (DKT), arkivet fra Hysnes, deler av arkivet fra Hegra.

Innsamlet: Eldste dokument fra 1894 – Løpende.
Type: Arkiv.
Omfang: 35 hyllemeter.
Ordning: Arkivbokser.
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Historisk billedarkiv bygget opp ved Rustkammeret over militære avdelinger, leire og begivenheter i Trøndelag, Møre og Romsdal og det norske forsvaret generelt.

Innsamlet: 1973 – Løpende.
Type: Foto, lysbilder, negativer.
Omfang: 4 arkivskap (nr. 6, 11, 23, 25).
Ordning: Alfabetisk etter tema.
Katalog: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.

Militærforeningens samling av kart består av geografiske kart (vesentlig Europa) med inntegnete frontlinjer og stillinger. Kartene er gitt til Militærforeningen av offiserer som hadde oppholdt seg ved utenlandske militære avdelinger. De fleste kartene er fra 1800-tallet.

Innsamlet: 1840 – 1920.
Type: Kart.
Omfang: 5 skuffer.
Ordning: Ingen
Katalog:
: Ingen
Lokalisering: Forsvarsmuseets magasin, Dora Trondheim.