Rundt 1989/90 startet FMU et en systematisk oppbygging av et mest mulig komplett reglementsarkiv med relevans for det norske forsvaret gjennom tidene. Alle avdelingene i Forsvaret ble oppfordret til å levere eldre reglementer til museet. Det ble også sendt skriv til alle sentrale enheter om at FMU ønsker 3 eks. av alle nypubliserte reglementer.

Samlingen inneholder i dag norske reglementer, feltutrustningsplaner (FUP), manuskripter (MS), tekniske håndbøker (TH), delkataloger for våpen og kjøretøy, soldathåndbøker og krigsoppsettingsplaner (KOP). Reglemetsarkivet inneholder også en større seksjon amerikanske, britiske, svenske og tyske reglementer. Amerikanske reglementer er spesielt godt representert ettersom det norske forsvaret baserte seg mye på amerikansk utstyr etter den 2. verdenskrig. En del av de norske reglementene på 1950-tallet var da også rene oversettelser av amerikanske reglementer. Arkivet inneholder også eldre reglementer fra 1700-tallet og fremover. Delkataloger o.l. for fly og skip, finnes henholdsvis på Kjeller og ved Marinemuseet.

Tidsperiode: Samlingen er løpende. Eldste originalreglement i samlingen er fra 1740.
Type: Hefter, bøker, ringpermer og brosjyrer.
Omfang: Ca 20 000 enheter.
Ordning: Reglementene er ordnet etter Forsvarets eget system for denne type dokumenter.
Katalog: Registrert i forskjellige oversikter, også i katalogen for Genralstabens bibliotek fra 1908. Vi jobber med å få en samlet oversikt over alle reglementene i en liste. Senere vil oversikten bli lagt inn i bibliotekets katalog.
Lokalisering: Forsvarsmuseet Oslo

Reklamer