Biblioteket ble opprettet i 1864 og var opprinnelig ment å være et håndbibliotek for Marinekommandoen og Marinedepartementet, senere Forsvarsdepartementets marinestyrelse. Biblioteket fikk i årenes løp et stadig sterkere preg av å være et sjømilitært fagbibliotek.

Fra 1940-1945 ble det i London opprettet et nytt sjømilitært bibliotek som etter krigen ble overført til Sjøforsvarets overkommando i Oslo og integrert i det nevnte bibliotek under det gamle navnet Admiralstabens biblioteket.

Deler av biblioteket ble senere innlemmet i biblioteket til Forsvarets overkommando og i 2004, i forbindelse med nedleggelsen av FO, overført til Forsvarsmuseet og Marinemuseet slik at det som er igjen av Admiralstabens bibliotek i dag befinner seg på disse to museene.

I Forsvarsmuseets bibliotek befinner det seg omlag 2800 bind fra dette biblioteket.

Tidsperiode: 1864-ca 1970
Type: Bøker og tidsskrifter.
Omfang: Admiralstabens bibliotek besto opprinnelig av 15 000 bind. Hvor mange bind som er igjen er ukjent.
Ordning: Deler av samlingen er ordnet etter eget system med kombinasjon av bokstaver og tall.
Katalog: Trykt katalog fram til 1907 (denne mangler vi), senere maskinskrevne tilleggskataloger. Disse er udaterte. Datert tilleggskatalog, 1954-1957.
Plassering: Forsvarsmuseet Oslo og Marinemuseet Horten

Reklamer